PL

II List Otwarty do Tom Mount 22 IV 2017.

Zbieramy na nowo podpisy tym razem pod II Listem Otwartym do Tom Mount.
Dopisać się może każdy nurek IANTD w formacie: Imię i Nazwisko IANTD#numer
Moderator strony na bieżąco będzie modyfikował listę osób.

II List Otwarty do Toma Mounta oraz IANTD HQ i QA Board, zajmujących się wypadkiem śmiertelnym z dnia 5 stycznia 2017 roku.

Ze względu na przesłanki poważnego złamania zasad bezpieczeństwa, dobrej praktyki nurkowej i standardów IANTD podczas prowadzenia kursu Cave, w trakcie którego zginął tragicznie kursant Krzysztof Betiuk, zwracamy się do IANTD HQ z żądaniem ponownego zawieszenia uprawnień instruktora Andrzeja Kruczkowskiego oraz ujawnienia uzasadnienia decyzji IANTD.

1. OKOLICZNOŚCI WYPADKU

Uczestnicy kursu:
Andrzej Kruczkowski – instruktor cave ITT IANTD (prowadzący kurs)
Wojciech Nowak – kursant na stopień instruktora cave IANTD
Krzysztof Betiuk – kursant na stopień nurka cave (zginął podczas tego kursu)
Marcel Korkuś – kursant na stopień nurka cave

Dnia 5 stycznia 2017 r. wydarzył się wypadek śmiertelny podczas prowadzenia kursu cave/instruktor cave we włoskiej jaskini Fontanazzi. Zginął jeden z trzech kursantów, zakleszczony w ślepym, bocznym przewężeniu. Kurs prowadził Andrzej Kruczkowski, instruktor ITT IANTD. Podczas tego samego szkolenia był prowadzony kurs na instruktora cave.

Dwa dni po wypadku kandydat na instruktora i uczestnik tego kursu Wojciech Nowak upublicznił raport (w załączeniu), opisujący zaplanowanie i przeprowadzenie tego nurkowania.

Z raportu wynika, że:

Kursanci mieli od powierzchni, samodzielnie, w odstępach jednominutowych, przepłynąć 30 metrowym ciasnym, pionowym kominem z paroma zaciskami po drodze i spotkać się z instruktorem na głębokości 20m. W jaskini nie było położonej „primary line”, łączącej powierzchnię z początkiem liny jaskiniowej.
Krzysztof, który miał popłynąć jako trzeci, podczas swojego samodzielnego zanurzenia minął początek liny jaskiniowej i parę metrów dalej w ślepej, prowadzącej donikąd szczelinie zakleszczył się głową w dół. To było jego piąte nurkowanie podczas szkolenia cave i zarazem jego piąte nurkowanie jaskiniowe w życiu. Ugrzązł tak mocno, że czwarty nurek (autor raportu), znalazłszy go po paru minutach, nie był w stanie go wyciągnąć. Po kilkunastu minutach, kiedy instruktor powrócił z głębi jaskini na miejsce wypadku (był podczas wypadku w innej części jaskini z innym kursantem), a Krzysztof już nie żył, też nie był w stanie go wyciągnąć i zrobiły to dopiero służby ratunkowe, które musiały użyć lin i wyciągnąć zwłoki przy pomocy kilku ratowników pracujących na powierzchni.

2. POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

Andrzej Kruczkowski napisał raport do IANTD HQ, podobnie opisujący przebieg tego nurkowania. Powołana przez Toma Mounta komisja, poza raportem Kruczkowskiego otrzymała opisy pozostałych uczestników kursu z informacjami potwierdzającymi relację Wojciecha Nowaka odnośnie tego, że instruktor prowadzący nie nadzorował tragicznie zmarłego kursanta Krzysztofa Betiuka. Mimo to komisja uznała, że instruktor prowadzący nie złamał standardów IANTD ani dobrej praktyki nurkowej.

QA Board na podstawie zeznań wszystkich świadków wypadku, w których wszyscy uczestnicy feralnego nurkowania zgodnie przyznają się do pozostawienia Krzysztof Betiuka samego w jaskini bez nadzoru, co zakończyło się śmiercią Krzysztofa, uznała, że instruktor prowadzący zajęcia i organizator kursu, Andrzej Kruczkowski – instruktor IANTD ITT nie złamał standardów.

Fragment oświadczenia QA Board:

“Ponieważ jest oczywiste, iż nie doszło do złamania żadnych standardów i zostało to jasno stwierdzone przez QA Board, której członkami byli jedni z najbardziej doświadczonych i etycznych jaskiniowych ITT, zdecydowanie zalecamy aby wszelkie kwalifikacje Andrzeja Kruczkowskiego pozostały zachowane. Decyzją QA BOARD i IANTD HQ jest, że Andrzej utrzyma aktywny status nauczycielski na wszystkich aktualnie posiadanych poziomach”

3. WĄTPLIWOŚCI SYGNATARIUSZY PROTESTU

Polscy instruktorzy IANTD złożyli protest wobec takiej decyzji IANTD HQ. Przy ocenie kwestii złamania standardów sygnatariusze protestu opierali się na wewnętrznym zarządzeniu IANTD:

Standardy aktualne w dniu wypadku THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF NITROX AND TECHNICAL DIVERS® (IAND, INC . dba IANTD®) STANDARDS AND PROCEDURES MANUAL FOR RECREATIONAL DIVING INCLUSIVE OF SPORT AND TECHNICAL DIVING Revised: 7/7/2010 – updated March 2015
Dokładna lektura standardów oraz rzetelna ocena dobrej praktyki nurkowej nie pozostawia złudzeń, iż podczas kursu złamano standardy w poniższych kwestiach:

1. Instruktor prowadzący Andrzej Kruczkowski zaplanował nurkowanie, w którym kursanci mieli sami, bez nadzoru przepłynąć spory, trudny odcinek jaskini tylko częściowo zaporęczowany i tak też zostało poprowadzone to nurkowanie;

2. Kursant Krzysztof Betiuk płynął w konfiguracji multi SM, na którą nie miał uprawnień. Płynął z minimum 3 butlami bocznymi (w tym w jednej powietrze, w jednej Nx i w jednej tlen). Nie miał też przeszkolenia podstawowego OW Sidemount;

3. Instruktor prowadzący Andrzej Kruczkowski posiadał uprawnienia instruktora technical cave IT, pomimo uzasadnionego podejrzenia, że nie spełnił on wymagań, by taki stopień uzyskać. Andrzej Kruczkowski w sierpniu 2011 r. ukończył szkolenie instruktorskie IANTD, a w 2014 r. został instruktorem cave IT, choć istnieje uzasadnione podejrzenie, że nie spełnił ku temu wymogów. Już w 2015 r. Andrzej Kruczkowski został instruktorem ITT, mianowanym przez samego Toma Mounta;

4. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że kursant Wojciech Nowak nie spełniał wymagań, by przystąpić do kursu instruktora cave, w którym uczestniczył podczas tego wypadku;

5. Prowadzenie części intro to cave miało miejsce w jaskini zbyt trudnej do takiego szkolenia z powodu kilku zacisków na wejściu, w której to jaskini nie sposób jest kontrolować więcej niż jedna osobę.

Wszystkie wyżej wymienione złamane standardy miały bezpośredni wpływ na wystąpienie wypadku śmiertelnego Krzysztofa Betiuka.

4. ŚRODOWISKO NURKÓW KONTRA IANTD HQ

Z przebiegu korespondencji mailowej pomiędzy IANTD HQ a sygnatariuszami protestu wynika, że:

• IANTD HQ odrzuciło wniosek, wystosowany przez sześciu IT, o ponowne zbadanie okoliczności wypadku. We wniosku sygnatariusze wskazali wszystkie kwestie sugerujące, iż doszło do naruszenia standardów prowadzenia przez Andrzeja Kruczkowskiego szkolenia cave. W wyniku tychże naruszeń Krzysztof Betiuk, dwudziestodziewięcioletni uczestnik kursu, poniósł śmierć;
• Komisja wyjaśniająca składała się z osób, określonych przez Toma Mounta jako najbardziej kompetentne i doświadczone. Ponieważ członkowie komisji pozostają anonimowi, nie sposób ocenić ich rzeczywistego doświadczenia ani też stwierdzić, czy pozostają oni wolni od nacisków ze strony IANTD HQ;
• Wobec braku reakcji władz IANTD na pisemny protest, wystosowano list otwarty, podpisany przez 2 ITT i 5 IT, 34 instruktorów oraz 153 nurków. W odpowiedzi na list otwarty członkowie organizacji, w tym sygnatariusze protestu, otrzymali informację o natychmiastowym zaostrzeniu standardów etycznych w kwestii publicznego wypowiadania się w mediach na temat wydarzeń z dnia 5 stycznia 2017 r. Tym samym, zobowiązano członków IANTD do zachowania milczenia pod groźbą konsekwencji ze strony władz IANTD.

Wśród sygnatariuszy listu otwartego było siedmiu instruktorów z uprawnieniami IT: Sebastian Popek, Łukasz Piórewicz, Marek Cacaj, Krzysztof Starnawski, Tomasz Żabierek, Roman Virt i Sylwester Peknik.

Sebastian Popek, Łukasz Piórewicz i Marek Cacaj zostali poinformowani, że ich uprawnienia IT będą utrzymane tylko wówczas, jeśli będą przestrzegać nowych standardów etycznych IANTD, co oznacza zakaz negatywnego wypowiadania się publicznie w mediach społecznościowych na temat jakiegokolwiek instruktora, wydarzenia z jego udziałem, bądź samej organizacji IANTD.

Tomasz Żabierek został w trybie natychmiastowym pozbawiony uprawnień IT.

Roman Virt, instruktor ITT, który jako pierwszy informował Toma Mounta o nieprawidłowościach podczas prowadzenia kursu, podczas którego zginął Krzysztof Betiuk, w dniu 18.04.2017 r. dostał list, że w trybie natychmiastowym zostaje usunięty z IANTD.

Krzysztof Starnawski, do którego należy konto mailowe, z którego sygnatariusze protestu wysyłali korespondencję w sprawie wypadku, został przez Toma Mounta zgłoszony do Komisji Dyscyplinarnej IANTD w celu oceny etyki postępowania. Naruszenie standardów etycznych miałoby dotyczyć korespondencji, którą Starnawski prowadził z Tomem Mountem i w której wzywał go do ponownego zapoznania się ze sprawą i zawieszenia uprawnień Andrzeja Kruczkowskiego do czasu wyjaśnienia okoliczności wypadku i zakończenia śledztwa przez prokuraturę.

Jacek Lubowiecki, który także podpisał pierwszy list do IANTD HQ oraz QA Board, a następnie jako jedyny odstąpił od protestu, nagrodzony został możliwością poprowadzenia biura IANTD w Polsce, które zacznie działać od 1 czerwca 2017 r.

Obecna sytuacja zmusza nas do kwestionowania nie tylko rzetelności komisji, badającej wypadek, ale także budzi wątpliwości co do postawy moralnej Toma Mounta i pozostałych członków zarządu IANTD. Pozostawienie tego tematu na obecnym etapie będzie zielonym światłem dla wszystkich instruktorów IANTD, zezwalającym na bezkarne łamanie zasad bezpieczeństwa, co będzie niechybnie skutkować kolejnymi wypadkami śmiertelnymi.

Jeśli podzielacie nasze stanowisko, to prosimy o podpisanie się pod tym listem (wystarczy w komentarzu podać swoje imię i nazwisko, numer certyfikatu oraz informację, czy jesteś instruktorem czy nurkiem IANTD).

Jeśli nie powstrzymamy tej patologii w naszej organizacji, jutro może to również dotknąć każdego z Was, skądkolwiek jesteście.

W dniu publikacji drugiego listu otwartego niespodziewanie wycofali swoje podpisy wszyscy polscy IT oraz dwóch czeskich IT. Zabronili oni używania swoich nazwisk pod listem oraz nazwisk tych instruktorów i nurków IANTD, z którymi sami bezpośredni rozmawiali i prosili, by przyłączyli się oni do podpisania naszego listu.

Wystosowali również swój własny list, w którym jasno poinformowali, że odcinają się od naszego wspólnego protestu i wyrazili dezaprobatę co do jego formy i treści.

Efektem ich działań było pozostawienie wszystkich IT na ich stanowiskach, choć otrzymali oni wcześniej groźby odebrania im uprawnień IT.

Dwóm IT pomimo, że zostali poinformowani o odebraniu uprawnień IT, po odcięciu się od protestu przywrócono wszystkie dotychczasowe uprawnienia.

Załączniki do listu do Toma Mounta:

1. Nowak Wojciech wyjaśnienia

2. I LIST WEWNĘTRZNY do IANTD z 4 III 2017

3. “Nowe standardy etyczne IANTD” – otrzymane od Aleksander Mikula w dniu 13 III 2017 po wypadku w Fontanazzi

4. I LIST OTWARTY do IANTD z 21 III 2017

5. Streszczenie LISTU Toma Mounta do Instruktorów z 22 III 2017

6. LIST Instruktorów do Toma Mounta z 24 III 2017

7. Bezprecedensowa decyzja o odebraniu uprawnień instruktorskich Krzysztofowi Starnawskiemu za uczestnictwo w proteście. Andrzej Kruczkowski prowadzący śmiertelny kurs cave z dnia 5 stycznia 2017 roku w Fontanazzi jest nadal aktywnym Instruktorem.

8. Film obrazujący Fontanazzi

 1. Krzysztof Starnawski IT IANTD#690
 2. David Uhlik IT IANTD#631
 3. Patrick Widmann IT IANTD#659
 4. Adam Leslie INSTRUKTOR IANTD#8203
 5. Radosław Zajkowski INSTRUKTOR IANTD#7343
 6. Hubert Grzybek INSTRUKTOR IANTD#9025
 7. Robert Prince Pawłowski INSTRUKTOR IANTD#8414
 8. Tomasz Trojanowicz INSTRUKTOR IANTD#7724
 9. Tymek Podgórczyk INSTRUKTOR IANTD#7779
 10. Leszek Gimel IANTD INSTRUKTOR IANTD#9534
 11. Rafał Łakomski INSTRUKTOR IANTD#8670
 12. Wojtek Komocki INSTRUKTOR IANTD#9092
 13. Massimiliano Canossa INSTRUKTOR IANTD#2549 Italy
 14. Jarek Kur INSTRUKTOR IANTD#5068
 15. Mariusz Wróbel INSTRUKTOR IANTD#8323
 16. Magdalena Saugut INSTRUKTOR IANTD#9435
 17. Monika Lelonkiewicz INSTRUKTOR IANTD#7728
 18. Grzegorz Reder INSTRUKTOR IANTD#7342
 19. Hubert Urbańczyk INSTRUKTOR IANTD#113204
 20. Grzegorz Garwoliński INSTRUKTOR IANTD#6934
 21. Radek Neuvirt INSTRUKTOR IANTD#7402
 22. Kateřina Zajíčková INSTRUKTOR IANTD#8322
 23. Jan Zajicek INSTRUKTOR IANTD#9124
 24. Zdeněk Mundl INSTRUKTOR IANTD#8585
 25. Peter Macinski INSTRUKTOR IANTD#9334
 26. Peter Hornburger INSTRUKTOR IANTD#8100
 27. Susanne Simader INSTRUKTOR IANTD#8732
 28. Alvaro Roldan INSTRUKTOR IANTD#8159
 29. Krzysztof Poźniak INSTRUKTOR IANTD#7581
 30. Thiago Somera INSTRUKTOR IANTD#9450
 31. Witold Hoffmann INSTRUKTOR IANTD#9079
 32. Krzysztof Smoliński OC/CCR NTMX INSTRUKTOR IANTD #9090
 33. Tomasz Wciórka IANTD#171925
 34. Marek Łapiński IANTD#174809
 35. Robert Much IANTD#161698 IANTD#142061
 36. Gerard Maj IANTD#131398
 37. Piotr Zadrowski IANTD#169011
 38. Tomasz Zapiór IANTD#171917
 39. Paweł Zapiór IANTD#171918
 40. Izabela Rynkiewicz IANTD#169112
 41. Grzegorz Świątnicki IANTD#186027
 42. Ewa Kruk IANTD#165798
 43. Michał Marek IANTD#165121
 44. Monika Kurzep IANTD#165608
 45. Grażyna Mikulewicz IANTD#164529
 46. Katerina Peknik IANTD#108020
 47. Marcin Jastrzębski IANTD#140110
 48. Oliver J. Albrecht IANTD#146824
 49. Ryszard Wolschendorf IANTD#4047
 50. Sławek Paćko IANTD#111865
 51. Anna Rapp IANTD#62803
 52. Stanisław Janicki IANTD#179622
 53. Sebastian Bodnar IANTD#162800
 54. Robert Gruca IANTD#113186
 55. Aleksandra Gruca IANTD#113187
 56. Rafał Rutkowski IANTD#83755
 57. Piotr Krych IANTD#169570
 58. Paweł Boruta IANTD#167237
 59. Katarzyna Leszczyńska IANTD#170146
 60. Mateusz Filipp IANTD#97056
 61. Sebastian Prędki IANTD#118090
 62. Paweł Seweryniuk IANTD#185064
 63. Paniczko Sławomir IANTD#110072
 64. Anna Bocheńska IANTD#160942
 65. Michał Gignal IANTD#60052
 66. Agata Isajew, IANTD#176130
 67. Tomasz Siwy IANTD#115540
 68. David Zaras IANTD#162137
 69. Tomasz Jeżewski IANTD#163700
 70. Łukasz Potyra IANTD#77363
 71. Jarek Matyga IANTD#171593
 72. Agata Wiesiołek IANTD#173621
 73. Radosław Bieliński IANTD#110070
 74. Robert Goszczyński IANTD #121299
 75. Adam Borkowski IANTD#122196
 76. Maciej Jarząbek IANTD#175712
 77. Sebastian Wąsowicz IANTD#160888
 78. Krzysztof Rejer CCR IANTD#173536
 79. Bartosz Ciomcia IANTD#144591
 80. Michał Stańko IANTD#175607
 81. Ania Ciura IANTD#170195
 82. Krzysztof Burza IANTD#100885
 83. Michał Winek IANTD#82975
 84. Katarzyna Kapłan IANTD#82571
 85. Łukasz Lechowicz IANTD#67572
 86. Michał Gwiżdż IANTD#119299
 87. Andrzej Piekarski IANTD#179215
 88. Tomasz Machalski IANTD#82529
 89. Rafał Duda IANTD#184933
 90. Maciej Bulkowski IANTD#163668
 91. Aneta Porada IANTD#173435
 92. Jarosław Kwiatkowski IANTD#136357
 93. Jowita Kozana IANTD#118014
 94. Stanislaw Krzeptowski – Sabała IANTD#138648
 95. Grzegorz Chimiak IANTD#170200
 96. Zbigniew Żytkowiak IANTD#185991
 97. Izabela Kruk IANTD#179112
 98. Daniel Ostrowski IANTD#161993
 99. Tomasz Michura IANTD#130454
 100. Adam Seweryn IANTD#101720
 101. Małgorzata Machalska IANTD#85238
 102. Łukasz Bulsiewicz IANTD#178648
 103. Bartek Witul IANTD#170082
 104. Jacek Mazur IANTD#176316
 105. Andrzej Holka IANTD#119594
 106. Tomasz Czubkowski IANTD#169568
 107. Izabela Kącka IANTD#185046
 108. Dariusz Bułka IANTD#116700
 109. Maciek Ogrodnik IANTD#170199
 110. Małgorzata Barańska IANTD#136364
 111. Bartłomiej Kamiński IANTD#161712
 112. Michał Leszczyński IANTD#170147
 113. Michał Piekarewicz IANTD#186434
 114. Ryszard Gmiter IANTD#108047
 115. Krzysztof Puciaty IANTD#16654
 116. Robert Karaszewski IANTD#176869
 117. Dariusz Dynarzewski IANTD#8002
 118. Adam Jaworski IANTD#160900
 119. Jarek Macedoński IANTD#170198
 120. Monika Ławrynowicz IANTD#117622
 121. Paweł Dubiel IANTD#162780
 122. Gracjan Stec IANTD #164535
 123. Tomasz Wójcik IANTD#77825
 124. Robert Malinowski IANTD#175731
 125. Tomek Dąbrowa IANTD#119300
 126. Jacek Kapczuk IANTD#164475
 127. Irena Gilwatowska IANTD#165166
 128. Emilian Stęchlicki IANTD#178746
 129. Krzysztof Ślusarczyk IANTD#185065
 130. Tomasz Płociński IANTD#119541
 131. Marcin Tracz IANTD#178725
 132. Tomek Rzepecki IANTD#108861
 133. Marcin Królik IANTD#176212
 134. Chrystian Przybylski IANTD#99122
 135. Jacek Marek IANTD#170086
 136. Artur Mielcarek IANTD #144637
 137. Konrad Małek IANTD#176127
 138. Rafał Tomaszewski IANTD#176129
 139. Gabriela Grézlová IANTD#135067
 140. Agnieszka Bariatien IANTD#178640
 141. Piotr Łoś IANDT#161718
 142. Paweł Nowacki IANTD#138519
 143. Konrad Stachowicz IANTD#171933
 144. Jerzy Woźniakowski IANTD#139918
 145. Zbigniew Zborowski IANTD#???
 146. Marcin Jamkowski IANTD#???
 147. Lucyna Łukaszów IANTD#173431
 148. Marzena Rudak-Stęchlicka IANTD#170196
 149. Marczello Georgiew IANTD#460348
 150. Jakub Pawlak IANTD#169515
 151. Piotr Ginter IANTD#165455
 152. Bartek Wiendlocha IANTD#120790
 153. Jarosław Czapla IANTD#162885
 154. Grzegorz Stępień IANTD#67706
 155. Krzysztof Biały IANTD#66693
 156. Adam Kulczycki IANTD#64345
 157. Adam Słucki IANTD#7811
 158. Aleksandra Stępień IANTD#87759
 159. Damian Idzikowski IANTD#122279
 160. Adrian Sapota IANTD#179563
 161. Zbigniew Witul IANTD#170083
 162. Andrzej Zwetler IANTD#81715
 163. Paweł Smolarkiewicz IANTD#96771
 164. Ondřej Kopecký IANTD#68483
 165. Andrzej Golka IANTD#104857
 166. Dariusz Szymański IANTD#165693
 167. Kris Sienkowski IANTD#183491
 168. Natalie Gibb IANTD#77759
 169. Richard Toth IANTD#170843
 170. Marco Steiner IANTD#168100
 171. Daniel Kafka IANTD#59994
 172. Atanas Rusev IANTD#166600
 173. Zach Klukkert IANTD#184338
 174. Šárka Novotná IANTD#130438
 175. Valer Klukan IANTD#122925
 176. Marina Kopáčková IANTD#131460
 177. Arkadius Atra Oszczygiel IANTD#160242
 178. Wojciech Mańko IANTD#167231
 179. Wojciech Sulewski IANTD#165694
 180. Pedro Balordi IANTD#48593
 181. Jiri Soukup IANTD#170187
 182. Christine Loew IANTD#70588
 183. Maciej Rulka IANTD#67619
 184. Marcin Kaczmarek IANTD#267853
 185. Michal Palkovic IANTD#41387
 186. Victoria Magdalena Budzyńska IANTD#63031
 187. Mirosław Włas IANTD#118779
 188. Piotr Synowiec IANTD#98750
 189. Peter Andersson IANTD#141750
 190. Nikolas Gerdau IANTD#80370
 191. Elliot Smith IANTD#179686
 192. Victoria Alexandrova IANTD#7490
 193. Szymon Klause IANTD#135021
 194. Séverine Bär IANTD#160331
 195. Piotr Karaś IANTD#175655
 196. Grzegorz Sierak IANTD#117308
 197. Tomasz Kurzawski IANTD#68492
 198. Jakub Praus IANTD#111273
 199. Chun Zhou IANTD#185105
 200. Sylwia Karaś IANTD#175654
 201. Xavier Penaherrera IANTD#176375
 202. Phillip Lehman IANTD#105971
 203. Grzegorz Szczęsny IANTD#170180
 204. Jacek Bazak IANTD#77415
 205. Ute Welcker IANTD#171558
 206. Adam Iwanowski IANTD#99119
 207. Katarzyna Turzańska IANTD#120779
 208. Remigiusz Miedziński IANTD#167187
 209. Federico Facinelli IANTD#163632
 210. Ralph Huber IANTD#166507
 211. Mateusz Kulczykowski IANTD#117621
 212. Martin Vrabec IANTD#123494
 213. Christian Weikl IANTD#187758
 214. Andreas Kraus IANTD#187760
 215. Jakub Pastucha IANTD#178629
 216. Rajmund Kondys IANTD#99121
 217. Łukasz Szymula CCR Trimix Diver IANTD#168417
 218. Artur Król IANTD#162804
 219. Mateusz Jaszczuk IANTD#137291
 220. Piotr Biel IANTD#133765
 221. Marcin ?????? IANTD#109307
 222. Marek Popielarz IANTD#117298
 223. Ariel Niewiarowski IANTD#176141
 224. Piotr Cybula IANTD#185040
 225. Michal Samplawski IANTD#186029
 226. Piotr Gzara IANTD#184957
 227. Grzegorz Mizerka IANTD#139865
 228. Michael Höttl INTD#165514
 229. Stefan Ruehl IANTD#169437
 230. Markku Diedrich IANTD#128893
 231. David Thor IANTD#143632
 232. Piotr Michałek IANTD#184993
 233. Lars Neumeier IANTD#141722
 234. Sebastian Mroczkowski IANTD#7338
 235. Monika Golisz IANTD#171932
 236. Konrad Stachowicz IANTD#171933

 1. Piotr Michałek IANTD#184993
  It’s very difficult to judge without knowing the details, but the handling of the matter is unacceptable!

Zostaw odpowiedź

Twój email nie będzie publikowany.
* pola obowiązkowe